Čo sú ciele SMART a ako ich uplatniť v podnikaní

Čo sú ciele SMART a ako ich uplatniť v podnikaní

Aby vaše podnikanie a celá firma mali smer, musíte mať pred sebou ciele. Nesmú byť ani príliš prehnané a veľkolepé, ani príliš nízke, aby vás neodradili, ale motivovali. Podľa rovnomennej metódy sú ciele SMART práve také. Zistite, ako ich nastaviť.

Prečo je dôležité mať stanovené ciele

Ciele sú zvyčajne súčasťou podnikateľskej stratégie, určujú smerovanie podniku a sú meradlom úspechu. Správne stanovené ciele sú pre všetkých v spoločnosti vodítkom pre prácu a aktivity na dosiahnutie cieľov.

Ako si stanoviť ciele v podnikaní

Metóda SMART vám pomôže stanoviť ciele pre vaše podnikanie. Je to skratka počiatočných písmen opisujúcich vlastnosti, ktoré by mali mať ciele SMART.

Ciele SMART sú podľa nej:

 • S – specific (špecifické) - čo najpresnejšie definované, aby mal každý jasnú predstavu a vedel, kam smerujú,
 • M – measurable (merateľné) - t. j. stanovené tak, že ich plnenie možno merať, vyjadriť číselnou hodnotou,
 • A – achievable (dosiahnuteľné) - primerané situácii na trhu, počtu zamestnancov alebo vašim financiám, aby tieto ciele boli akceptované a prijaté všetkými zainteresovanými a aby sa ich každý snažil splniť,
 • R – realistic (realistické) - ani vysoké, ani nízke, t. j. ciele, ktoré nesplníte hneď, ale budú vás motivovať,
 • T – time-bound (časovo ohraničené) - stanovte si termín, dokedy máte svoje ciele splniť, aby ste mohli vyhodnotiť, či ste ich dosiahli.

SMART ciele - príklady

Pri stanovovaní cieľov sa vždy uistite, že spĺňajú všetkých päť vyššie uvedených bodov. Snažte sa ich definovať a opísať čo najpresnejšie, aby ste vedeli, do kedy ich musíte splniť a ako posúdiť, či ste ich dosiahli.

Namiesto nejasných cieľov:

 • zlepšiť podnikanie,
 • väčší predaj,
 • osloviť viac potenciálnych zákazníkov,
 • získať viac potenciálnych zákazníkov,
 • uzavrieť viac obchodov,
 • nestratiť klientov,

stanovte si ciele SMART, ako sú tieto:

 • zvýšenie predaja o 10 % v nasledujúcom štvrťroku,
 • dosiahnuť do dvoch rokov obrat jeden milión korún,
 • budúci mesiac osloviť dvakrát viac potenciálnych zákazníkov,
 • uskutočniť 20 telefonátov týždenne,
 • uzavrieť v budúcom roku o 5 obchodov viac ako v minulom roku,
 • nestratiť viac ako 5 % klientov ročne.


V obchode môžete mať niekoľko cieľov, zvyčajne sa odporúča jeden základný cieľ a niekoľko čiastkových cieľov. Hlavný cieľ býva dlhodobý a komplexnejší, zatiaľ čo čiastkové ciele sú menšie a krátkodobejšie, dosiahnuteľné do jedného roka. Päť podmienok pre ciele SMART by však malo byť splnených vždy a všade.

Po definovaní cieľov sa uistite, že o nich všetci vedia. Oboznámte s cieľmi všetkých kolegov alebo zamestnancov.

Urobte ciele viac SMARTER

Nezostáva nič iné, len postupne plniť ciele a potom ich vyhodnotiť. Metóda SMART je rozšírená o ďalšie dve písmená: 

Ciele by mali byť stále nasledovné:

 • E – evaluated (Vyhodnotené),
 • R – rewarded (ocenené).

Pravidelne vyhodnocujte svoje ciele, aby ste zistili, či ste ich dosiahli. Ak áno, je čas odmeniť sa - a motivovať sa tak k dosiahnutiu ďalších cieľov.

Skontrolujte, ako sa vám darí plniť obchodné ciele SMART v systéme CRM. Okrem iného vám pomôže sledovať potenciálnych zákazníkov a to, kde sa nachádzajú v procese predaja.