Čo je to podnikateľská stratégia a prečo je dôležité ju mať

Čo je to podnikateľská stratégia a prečo je dôležité ju mať

Ak viete, kam chcete ísť a kde chcete byť v podnikaní za rok, je jednoduchšie naplánovať úlohy, termíny a zdroje podľa toho. Vďaka tomu je pravdepodobnejšie, že svoj cieľ skutočne dosiahnete. S tým všetkým vám môže pomôcť podnikateľská stratégia.

Čo je podnikateľská stratégia

Obchodná stratégia je nástroj, ktorý pomáha podnikom fungovať, rozvíjať sa a rásť. Je to súbor plánov a opatrení, ktoré definujú podnikateľské ciele podniku a kroky, ktoré musí podniknúť na ich dosiahnutie.

Jej súčasťami sú teda:

  • Vízia a obchodné ciele, aby firma vedela, kam smeruje a čo chce dosiahnuť,
  • základné hodnoty, ktoré stanovujú, čo by zamestnanci firmy mali a nemali robiť,
  • analýza SWOT, ktorá určuje silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby, ktorým musí firma čeliť,
  • taktiky alebo postupy, čo musí kto vo firme urobiť, aby sa dosiahli plánované ciele,
  • plán prerozdelenia a využitia zdrojov na dosiahnutie každého kroku,
  • ukazovatele, podľa ktorých firma hodnotí, ako sa jej darí plniť úlohy a ciele.

Prečo je stratégia podniku dôležitá

Každá spoločnosť potrebuje podnikateľskú stratégiu, pretože prostredníctvom nej:

  • lepšie plánuje a má kontrolu - vie, ktoré kroky jej pomôžu dosiahnuť jej ciele, a môže vyhodnotiť, či svoje ciele plní,
  • zvyšuje svoju efektívnosť - lepšie využíva zdroje, plánuje pracovné úlohy a úlohy, vynakladá úsilie správnym smerom,
  • rozpoznáva svoje silné a slabé stránky - hodnotí silné stránky, využíva príležitosti, vyvažuje slabé stránky a lepšie čelí výzvam a potenciálnym hrozbám,
  • zabezpečuje si priaznivé postavenie na trhu - vypracovaním stratégie, ktorá využíva silné stránky, získava konkurenčnú výhodu.

Ako vypracovať stratégiu podniku

Aby podnikateľská stratégia dobre fungovala, musí vychádzať z aktuálnych údajov. Preto je potrebné najprv analyzovať situáciu podniku a zistiť, ako sa podniku darí, koľko má výrobkov, koľko má objednávok, aké sú jeho zisky atď. Na základe analýzy sa stanovia plány, želania a možnosti podniku, ciele, ktoré chce dosiahnuť. V poslednom kroku sa definujú kroky, ktoré musia všetci v podniku vykonať, aby sa ciele dosiahli.

Keď už má spoločnosť vypracovanú podnikateľskú stratégiu, je potrebné priebežne sledovať úlohy a to, či skutočne vedú spoločnosť k cieľu. Ak niekde stratégia zlyháva, firma musí stratégiu upraviť. Rovnakým spôsobom firma reaguje na zmeny na trhu alebo v celkovom podnikaní.

Vďaka nášmu systému RAYNET CRM môžete mať prehľad o tom, ako sa vám darí plniť ciele. Okamžite uvidíte, ako vaša firma funguje, kto na čom pracuje, a získate lepšiu predstavu o tom, aké výsledky môžete očakávať.

Ako sa líši podnikateľská stratégia a podnikateľský plán a proces

Podnikateľský plán vytvárajú podnikatelia pred založením podniku a je to plán, podľa ktorého postupujú pri zakladaní podniku. Obsahuje podnikateľský nápad, finančné náklady na začatie podnikania, očakávaný predaj a zisk a analýzu zákazníkov a trhu.

Podnikateľskú stratégiu používajú existujúce spoločnosti, ktoré chcú zlepšiť svoj obchodný proces a splniť ciele spoločnosti. Stratégie môžu byť načrtnuté už v podnikateľskom pláne, ale s ďalším napredovaním a rastom podniku sa stratégia aktualizuje a upravuje.

Podnikateľský proces je náčrt konkrétnych úloh a činností vedúcich k zisku. Proces je opakovateľný, flexibilný, štruktúrovaný a merateľný. Ak sa chcete dozvedieť, ako nastaviť obchodný proces, prečítajte si kapitolu SalesDriver.