Názov projektu:

RAYNET

- CRM Ultra

Registračné číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0008996
Predmet a cieľ:

S finančnou podporou z Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, programu ICT a zdieľané služby, firma vyvíja sadu nových produktov a vytvára nové pracovné miesta.